Przeglądanie danych dynamicznych z szeregami czasowymi

“Wspomóż rozwój naszego Bloga. Kliknij w Reklamę. Nic nie tracisz a zyskujesz  naszą wdzięczność … oraz lepsze, ciekawsze TEKSTY. Dziękujemy”

Teraz skupimy się na innym bardzo popularnym typie wykresu: szeregach czasowych. Naszym celem jest zrozumienie, jak zachowują się nasze dane w ciągu ostatnich 􀁏 dni i, tak jak to zrobiliśmy wcześniej, chcemy dalej zdezagregować za pomocą kolorów, jak pokazuje poniższy wykres:

Jeśli przeczytałeś do tego momentu, powinieneś być w stanie zrozumieć większość z tego, co robi funkcja. Jedyną nową funkcją jest sale_dx_date() To nam pozwala określ formaty daty dla znaczników osi inne niż domyślne. W tym przypadku chcemy użyć podziału na dzień (tak jak to zrobiliśmy w niektórych przykładach wcześniej), ale chcemy mieć format na przykład etykiety  podobny do July, 30, 2017 r. W tym celu korzystamy z formatów dat wspomnianych w poprzedniej sekcji i wysyłamy żądaną strukturę ciągu do parametru date_label:

graph_last_n_days <- function(data, n, y = NULL, color = NULL) {

subset <- filter_n_days_back(data, )

days_range <- paste(„(last „, n . „ days) „ , sep = „ „

date_sequence <- seq(min(subset[,  „DATE”]),

max(subset{, „DATE”]), by = „day”

if (is.null(y) {

graph <= ggplot(subset, aes_strig(x = „DATE”, color = color)) +

ggtitle(paste(„Frequency”, days_range)) +

geom_point(stat = „count” , size = 3) +

geom_line(stat = „count” , size = 1)

} else {

aggregation <- get_aggregatio(y)

graph <- ggplot(subset, aes_string (

x = „DATE”,

 y = y,

color = color)) +

ggtitle(paste(y, days_range)) + geom_point(

fun.y = aggregation,

stat = „summary” , size = 3) +

geom_lie (

fun.y = aggregation,

stat = „summary”, size = 1)

}

graph <- graph +

ylab(y)+

scale_x_date (

breaks = date_sequece,

date_labels = :%B %d , %Y”

)

return(graph)

PROFIT lub PROFIT_RATIO z ostatnich 30 dni, możesz użyć następującego kodu. Nie pokazujemy tych obrazów, aby zaoszczędzić miejsce:

graph_last_n_days(sales, 30)

graph_last_n_days(sales, 30, „PROFIT”)

graph_last_n_days(sales, 30 , „PROFIT_RATIO”)

Aby spojrzeć na wykresy liniowe częstotliwości, PROFIT i PROFIT_RATIO, to odróżnia

PROTEI_SOURCE z kolorami możesz użyć następującego kodu:

graph_last_n_days(sales, 30, color = “PROTEIN_SOURCE”)

graph_last_n_days(sales, 30, „PROFIT”, “PROTEIN_SOURCE”)

graph_last_n_days(sales, 30 , „PROFIT_RATIO”, “PROTEIN_SOURCE”)

Funkcji graph_last_n_days można używać z innymi ramkami danych. Na przykład, na wykresie STARS ocen z ostatnich 30 dni pochodzących z client_messages, wystarczy przekształcić zmienną kategorialną STARS na wartość liczbową zmienna z funkcją as.numeric, aby nie otrzymywać błędów z powodu niezgodności typów, i wywołaj tę funkcję.

Jeśli nie określisz zmiennej do zdezagregowania za pomocą kolorów, domyślnie wyświetli się wykres z czarnym:

aux <- client_messages

aux$STARA <- as.numeri(aux$STARS)

graph_last_n_days(aux, 30, „STARS”)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *